Privacy

PRIVACYSTATEMENT TENNISVERENIGING DE WITTE RAVEN TE RAVENSTEIN

Tennisvereniging De Witte Raven, gevestigd aan de Stationssingel 6 te Ravenstein, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar leden en eventuele andere betrokkenen zoals bedoeld in de AVG. In deze verklaring geven wij u informatie over hoe wij omgaan met dergelijke gegevens en welke rechten u heeft wanneer het uw gegevens betreft.

Het doel van te verwerken gegevens

Als tennisvereniging verwerken wij gegevens als dit nodig is voor het doel waarvoor deze gegevens aan onze vereniging zijn verstrekt. Dit doen wij wanneer mensen lid – willen – worden van onze vereniging met al hetgeen wat bij een lidmaatschap komt kijken zoals het voeren van onze administratie, het verstrekken van voorlichting, om nieuwsbrieven en andere mededelingen te verstrekken, en om mensen voor activiteiten van onze vereniging te benaderen/ uit te nodigen.

Voor het verwerken van gegevens maken wij gebruik van een ledenadministratiesysteem van de KNLTB en eigen computersystemen. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat deze systemen adequaat beveiligd zijn om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn dat misbruik van gegevens wordt gemaakt, vragen wij u dit aan ons te melden via info@dewitteraven.nl.

Welke gegevens

Wij verwerken de volgende gegevens; geslachtsnamen en voornamen, adressen, telefoonnummers, emailgegevens, geslachtgegevens, geboortedata, IBAN rekeningnummers en betaalgegevens, pasfoto’s en andere foto’s, KNLTB tennisgegevens. Verder worden gegevens verwerkt die samenhangen met het – gewezen – lidmaatschap wanneer op een lid van toepassing zoals vrijwilligerstaken, erelidmaatschappen e.d.

Wij verzamelen pas gegevens van minderjarigen wanneer hun wettelijk vertegenwoordigers namens hen contact met onze vereniging opnemen om hun kinderen lid te maken van onze vereniging dan wel anders te laten deelnemen aan activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd.

De bewaarduur van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit is anders wanneer wij wettelijk gehouden zijn gegevens te bewaren. Wij volgen dan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van gegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens zo min mogelijk met derden. Als tennisvereniging ontkomen wij er niet aan om de gegevens met de KNLTB te delen en voor deelnemers aan tennislessen geldt dat wij gegevens delen met medewerkers van de Tennisschool Joffe van der Heijden uit Wijchen die bij ons de tennislessen verzorgen. In de toekomst kan dit een andere organisatie zijn.

Het verstrekken van gegevens aan andere organisaties doen wij niet behoudens wettelijke verplichtingen of nadat wij hiervoor toestemming hebben gevraagd.

Foto’s van activiteiten

Het kan voorkomen dat in een nieuwsbrief of op onze website foto’s worden geplaatst van activiteiten die binnen onze vereniging worden georganiseerd. Natuurlijk worden de te gebruiken foto’s geselecteerd en zullen hiervoor alleen passende foto’s worden gebruikt. Mocht u als wettelijk vertegenwoordiger of voor u zelf bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s van uw kind of uzelf in het algemeen, kunt u dit steeds aan ons kenbaar maken en dan houden wij hier rekening mee.

Verder heeft u ook altijd de mogelijkheid om  bezwaar te maken tegen het gebruik van een bepaalde foto zodat wij deze, waar mogelijk, zullen verwijderen.

Cookies en dergelijke

Wij exploiteren een website maar maken geen gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens in te zien, te corrigeren of deze te laten te verwijderen. Wij merken hierbij wel op dat wanneer u ons niet toestaat om gegevens van u te hebben, dit in de weg kan staan aan het tot stand komen van of voortzetten van een lidmaatschapsovereenkomst. Ditzelfde geldt wanneer u gebruik maakt van het recht om toestemming voor gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook kunt u verzoeken om het overdragen van gegevens en wij zullen als vereniging waar dit mogelijk is hieraan meewerken.

Voor  alle verzoeken die samenhangen met het voorgaande kunt u ons bereiken via email info@dewitteraven.nl.

Mochten wij twijfelen over de identiteit van een verzoeker kunnen wij eerst vragen om deze identiteit te verifiëren alvorens wij een verzoek verder in behandeling nemen.

Wij streven er altijd naar om dit soort verzoeken binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen een termijn van vier weken te beantwoorden en af te handelen.

Wij wijzen u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op het bewaren en verwerken van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor deze link gebruiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in dit statement

Dit privacystatement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van onze vereniging. Het is daarom raadzaam om op gezette tijden dit statement te raadplegen.